Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om nedlæggelse og omlægning af privat fællesvej - Haderslevvej 25, Christiansfeld

Trafik, veje og parker Tilbage

Høring om nedlæggelse og ændring af vejareal med henblik på byggeri

Tilbage

Ejeren af matr.nr. 180 Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup (Haderslevvej 25) ønsker at nedlægge en privat fællesvej på ejendommen samt omlægge en del af vejarealet til et nyt forløb.

 

På kortskitsen nedenfor er det vejareal, der skal nedlægges, markeret med rødt, mens det ønskede fremtidige forløb for den omlagte del er markeret med grønt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

 

 

Begrundelse for henvendelsen

Den private fællesvej ønskes nedlagt på matr.nr. 180 Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup, da ejeren planlægger at benytte hele grunden til et nyt byggeprojekt. Den østlige del af vejarealet ønskes omlagt til et nyt vejareal, delvis beliggende på matr.nr. 714 Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup, så vejarealet passer med vejens faktiske beliggenhed på stedet. Der sker ingen fysiske ændringer af den del af vejen, der omlægges.

Den private fællesvej er eneste matrikulære vejadgang til matr.nr. 126 Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup. Vejen kan derfor kun nedlægges, hvis der samtidig etableres en anden vejadgang til matr.nr. 126.

 

Ejeren af matr.nr. 180 har oplyst, at der samtidig med nedlæggelsen vil blive etableret vejadgang til matr.nr. 126 over matr.nr. 714 som vist på skitsen.

 

 

Kommunens vurdering

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejarealet helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejarealet i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Omlægning af vejarealet til det ønskede fremtidige forløb vil ikke medføre, at matr.nr. 126 mister en adgang til offentlig vej, hvis det samtidig sikres, at matr.nr. 126 har vejret over matr.nr. 714 og videre ad Gl. Kongevej.

 

Der er ikke tinglyste særskilte vejrettigheder over matr.nr. 180 Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup.

 

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

 

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges og en del af vejen omlægges.

 

 

Eventuelle bemærkninger

Eventuelle bemærkninger kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk senest den 21. oktober 2022.

 

Lovgrundlag

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal denne høring indeholde oplysninger om indholdet af følgende bestemmelser i loven:

 

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

1)  den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller

2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje