Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation ved Ødis Sø, Steppingvej 14K, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til opsætning af belysning ved Ødis Sø, Steppingvej 14K, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opsætning af ca. 13 
lave lyspullerter på ejendommen matr.nr. 7000 n Ødis By, Ødis beliggende langs stien fra Engdraget til 
Steppingvej ved Ødis Sø, som ansøgt.
Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i 
naturbeskyttelsesloven til opsætning af lav stibelysning, som ansøgt.
Afgørelsen offentliggøres den 18. august 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Dispensationen fra søbeskyttelseslinjen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse om landzonetilladelse kan inden for 4 uger, senest den 15. september 2023,
påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Dispensation fra søbeskyttelselinjen kan inden 
for 4 uger, senest den 15. september 2023 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte 
klagevejledning.
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er 
klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje