Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Gl. Moshusevej 4, 6092 Sdr. Stenderup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til udstykning på Gl. Moshusevej 4, 6092 Sdr. Stenderup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udstykning af et areal 
på ca. 6.049 m2
til boligformål på ejendommen matr.nr. 3a m.fl. Varmark By, Sdr. Stenderup beliggende 
Gl. Moshusevej 4, 6092 Sdr. Stenderup, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 15. august 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 12. september 2023, påklages til 
Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje