Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Sydlig Ringvej - Høring om afgrænsning af emner for miljøkonsekvensvurdering

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune gennemfører i peroden 7. – 21 september 2022 en høring af forslag til emner, der skal indgå i en revideret miljøkonsekvensvurdering af en ringvej syd om Kolding.

Tilbage

Ringvejen er tidligere blevet miljøkonsekvensvurderet. Men det har vist sig, at grundvandet i vejens vestligste ende ligger højere end antaget. Derfor er der behov for, at en ca. 900 meter lang delstrækning af vejens etape 1 lægges højere i terræn end oprindeligt planlagt. Og det er denne ændrings indvirkning på miljøet, der skal vurderes nærmere.

Høringen har til formål at sikre, at kommunen er oplyst om alle forhold, der kan have betydning for miljøkonsekvensvurderingen. Vi vil i den forbindelse også gerne høre, om der er forhold, kommunen bør have kendskab til og/eller belyse nærmere i forbindelse med det videre miljøkonsekvensvurdering af vejens indvirkninger på miljøet

Det kan for eksempel være:

• Adgangsforhold til eksisterende ejendomme

• Særlige miljøforhold, der skal vurderes

• Ønsker om visualiseringer

Din mening er vigtigt og du sender dit høringssvar enten via denne portal eller ved at sende en mail til vvm@kolding.dk.

Høringen gennemføres efter § 35 i lov om miljøvurdering.

 

I boksen ’Dokumenter og tilladelser’ til højre kan du se

·         Et kort, der viser ringvejens geografiske udstrækning

·         Et kort, der viser vejens etape 1

·         Et længdeprofil, der viser den oprindelige planlagte vej og den ændrede vejs placering i forhold til terræn

·         En visualisering af det reviderede vejprojekt

 

Baggrund for høringen

Kolding Kommunes miljøvurderingsteam har modtaget en ansøgning om projektændringer for en kortere delstrækning af en ringvej syd om Kolding mellem rundkørslen ved Ødisvej og Skamlingvejen ved Skartved.

Der er tidligere blevet fremlag en miljøkonsekvensrapport, der belyste det oprindelige vejprojekts indvirkninger på miljøet. Denne miljøkonsekvensvurdering er dog ikke tilstrækkelig til belysning af projektændringernes indvirkning på miljøet. Der skal derfor gennemføres en revideret konsekvensvurdering af projektændringernes indvirkning på miljøet.

Det ansøgte projekt

Kolding Kommune ønsker at anlægge en Sydlig Ringvejsforbindelse, som sammen med den tilslutningen af Ødisvej til Sydjyske Motorvej skal udgøre en ny tværforbindelse, der styrker betjeningen af Kolding og Stenderuphalvøen.

Vejen vil blive i alt ca. 5,2 km lang. Ved Vonsildvej vil vejen blive tilsluttet i den eksisterende rundkørsel ved Ødisvej. I krydsene ved Sjølundvej og ved Skamlingvejen etableres nye rundkørsler. Der vil der på strækningen fra Sjølundvej til Skamlingvejen være mulighed for på sigt at etablere vejtilslutninger mod nord til de fremtidige by vækstområder.

Som en del af den igangværende detailprojektering er der gennemført geotekniske undersøgelser, som har afsløret et forhøjet grundvandsspejl på en ca. 400 m lang strækning af etape 1 i vejens vestligste ende, som medfører behov for at hæve vejens længdeprofil over en længere delstrækning.

Hævningen af længdeprofilet i forhold til det oprindelige planlagte og miljøkonsekvensvurderede profil starter i station ca. 1550 (umiddelbart ved den lille skov nord for Vonsild Skov) og afsluttes hvor etape 1 stopper i station 2400 (umiddelbart sydvest for Alléen 50). Her ligger det nye profil ca. 2 m højere end oprindeligt planlagt.

Grundlæggende går hævningen af vejprofilen ud på, at vejen på ovennævnte delstrækning lægges mere terrænnært end oprindeligt planlagt.

 Afgræsning af emner til den reviderede miljøkonsekvensvurdering

Den tidligere udarbejdede miljøkonsekvensrapport belyste det oprindelige projekts indvirkninger på befolkning og sundhed, på trafik, landskab, kulturarv, natur, overfladevand og grundvand.

Med udgangspunkt i denne miljøkonsekvensvurdering har Kolding Kommunes miljøvurderingsteam forholdt sig til, hvorvidt miljøkonsekvensrapporten stadig er retvisende for emnerne behandlet i rapporten og for projektændringen. Miljøvurderingsteamet vurderer, at rapporten, som følge af projektændringerne ikke længere er retvisende for vejens indvirkninger på miljøet. Der skal derfor udarbejdes en revideret miljøkonsekvensrapport, der belyser vejens ændrede indvirkninger på miljøet.

På baggrund af ansøgningen og vurderingen af den tidligere udarbejde miljøkonsekvensvurdering forslår miljøvurderingsteamet følgende afgrænsning af emner, der skal belyses yderligt i den reviderede miljøkonsekvensvurdering:

Landskab; Da vejen lægges højere i terræn og derfor bliver mere synligt på en delstrækning skal rapporten fyldestgørende belyse projektændringernes væsentlige, visuelle indvirkninger på landskabet.

Menneskers sundhed; da vejen lægges højere i terræn på en delstrækning er det sandsynligt, at støjudbredelsen fra vejen afviger fra det, der er belyst i rapporten. Støjudbredelseskortene skal revideres, så de er retvisende for vejens ændrede placering i terræn, og vurderingen skal om nødvendigt revideres, såfremt støjudbredelsen afviger væsentlig fra det oprindeligt vurderede.

Kulturarv; da vejen gennemkrydser et beskyttet dige, er der risiko for at påvirkningen af diget bliver større med projektændringen. Rapporten skal belyse dette.

For de øvrige emner belyst i den tidligere fremlagte miljøkonsekvensrapport, vurderes det, at disse er fuldt ud belyst.

 Åbenhed i sagsbehandlingen

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger efter de regler, der følger af lovgivningen. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kolding Kommunes sagsbehandling, samt at alle høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derudover oplyse, at dit høringssvar samt navn og adresse vil kunne optræde i kommunens endelige afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

 Miljøvurderingsprocessen

Miljøkonsekvensrapporten (VVM) er en vurdering af projektets virkning på miljøet i bred forstand. Den belyser konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab mv, før der tages endelig stilling til projektet.

Efter nærværende høring vil Kolding Kommune foretage en endelig afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensrapporten med hensyn til behov for belysning af miljøforhold.

Bygherren vil herefter iværksætte udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. Denne rapport skal afklare de faktiske konsekvenser, som etableringen og driften af den planlagte vej– inklusive indarbejdede miljøtiltag – vil afstedkomme.

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til en projekttilladelse, en såkaldt § 25 tilladelse, vil blive sendt i offentlig høring i mindst otte uger før, der tages endelig stilling til projektet.

Spørgsmål

Oplysninger om vejprojektet kan fås ved henvendelse til:

Steen Langhoff, tlf. 7979 1443 / stla@kolding.dk

Oplysninger om natur og miljøforhold kan fås ved henvendelse til:

Bente Møller Jessen, tlf. 79797427 / bmje@kolding.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje