Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Donsvej 65, 6040 Egtved

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Donsvej 65, 6040 Egtved

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af garage på cirka 49 m2, som tilbygning på ejendommen matr.nr. 29o V. Nebel By, V. Nebel beliggende Donsvej 65, 6040 Egtved, som ansøgt. 
Landzonetilladelsen offentliggøres den 21. november 2022 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 
Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 19. december 2022, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje