Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på matr.nr. 4a, 4aq og 33b Viuf By, Viuf

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af rekreative faciliteter på matr.nr.4a, 4aq og 33b Viuf By, Viuf

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af to udsigtstårne på ca. 11 m2, et madpakkehus på ca. 24 m2 og tre læskure på ca. 20 m2 på ejendommen matr.nr. 4a, 4aq og 33b Viuf By, Viuf, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

• Hvis anvendelsen til udsigtstårn, madpakkehuset og læskurere nedlægges, skal alle dele af bygningerne fjernes af ejeren senest et år efter endt brug.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 12. juni 2024 www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 10. juli 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje