Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Vranderupvej 198, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på Vranderupvej 198, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af enfamiliehus på i alt 350 m2 med integreret garage/værksted på ejendommen matr.nr. 2ap Lunderskov By, Skanderup beliggende Vranderupvej 198, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• at det beskyttede dige i skellet mellem matr.nr. 2ap og 38a Lunderskov By, Skanderup ikke må tilstandsændres uden forudgående dispensation fra museumsloven. I forbindelse med eventuel jordregulering skal der holdes minimum 5 meters afstand til digets fod og bygninger skal opføres minimum 10 meter fra digets fod.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 22. januar 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 19. februar 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 10 år efter, at den er meddelt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje