Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Fynslyndvej 110, 6064 Jordrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opsætning af legeredskaber på Fynslundvej 110, 6064 Jordrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opsætning af fire legeredskaber på ejendommen matr.nr. 7g Uhre By, Lejrskov beliggende Fynslundvej 110, 6064 Jordrup, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 15. februar 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 14. marts 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje