Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Endelig vandindvindingstilladelse

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler endelig tilladelse til indvinding af grundvand på virksomheden Meldgaard Miljø A/S i Kolding

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om endelig tilladelse til indvinding af grundvand fra en ny boring til støvbekæmpelse og til vaskeanlæg i Lilballe By, Eltang. 

Kolding Kommune meddeler endelig tilladelse til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse og vaskeformål på virksomheden Meldgaard Miljø A/S i Kolding.

Der må fra boring DGU nr. 125.3479, der er etableret på virksomhedens egen grund, indvindes op til 3000 m3 grundvand årligt.

 

Afgørelsen kan ses i kolonnen til højre

Du kan klage over afgørelsen. 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på http://naevneneshus.dk. Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest den 16. august 2023.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmål Et evt. søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren og offentligt bekendtgjort.

 

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje