Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Godkendelse til husdyrproduktionen på Nagbølvej 78, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har givet en godkendelse til kvægproduktionen på Nagbølvej 78, 6640 Lunderskov.

Tilbage

Godkendelsen er behandlet efter § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven[1].

Godkendelsen omfatter følgende:

           Udvidelse af produktionsarealet med 745 m2 til i alt 4.559 m2.

           120 m2 af udvidelsen sker i form af opstilling af nye kalvehytter på en eksisterende plads i tilknytning til eksisterende stald. Resten af udvidelsen sker inde i de eksisterende stalde.

           Ændring af et dybstrøelsesareal og inddragelse af et nyt areal i kostalden, som laves til fast drænet gulv med skraber (i alt 556 m2). 202 m2 af arealet kan dog som et fleksibelt scenarie være dybstrøelse.

           Udvidelse af eksisterende plansilo/møddingsplads med 150 m2.

Tre dispensationer for afstandskrav for ”2 Kalve- og opdrætsstald”, hvor produktionsarealet øges:

           Dispensation for afstandskravet på 15 m til privat fællesvej.

           Dispensation for afstandskravet på 15 m til beboelse på samme ejendom.

           Dispensation for afstandskravet på 30 m til naboskel.

Dispensation for afstandskrav for plansilo/møddingsplads, hvor arealet øges:

           Dispensation for afstandskravet på 15 m til beboelse på samme ejendom.

Kolding Kommune vurderer, at godkendelsen ikke vil føre til væsentlige gener for de omkringboende.

Ansøgningen er behandlet efter de reglerne på husdyrområdet, som trådte i kraft den 1. august 2017. Med denne lov godkendes ikke længere en produktion af et bestemt antal dyr, men derimod et areal, hvor der må produceres de tilladte dyretyper.

 

Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Godkendelsen er meddelt den 25. februar 2022 og kan findes på kommunens hjemmeside under www.kolding.dk/miljoesager eller fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79797439 eller landbrug@kolding.dk

 

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Fredag den 25. marts 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.


[1] Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje