Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tillæg til godkendelse af husdyrproduktionen på Bjerndrup Landevej 15 og Anderup Skovvej 42, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler et tillæg til godkendelse for kvægproduktionen på Bjerndrup Landevej 15 og Anderup Skovvej 42, 6070 Christiansfeld.

Tilbage

Tillæg til den eksisterende godkendelse fra 2018 omfatter følgende:

  • Etablering af ny stald til goldkøer på 936 kvm på Anderup Skovvej 42
  • Etablering af en spaltegang mellem de to stalde på 36 kvm på Anderup Skovvej 42
  • Etablering af spalter på den vestlige ende af kostalden på 36 kvm på Anderup Skovvej 42
  • Etablering af teltduge på de to eksisterende gyllebeholdere (4.000 kbm/704 kvm og 2.000 kbm/442 kvm) beliggende på Anderup Skovvej 42
  • Etablering af teltdug på en af de eksisterende gyllebeholdere (2.500 kbm/660 kvm) beliggende på Bjerndrup Landevej 15
  • Udsprinkling af overfladevand og ensilagesaft
  • Dispensation til naboskel til den nye goldkostald

Du vil kunne se godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven og vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Naboer og parter er blevet hørt, og der indkom ingen bemærkninger, som har medført ændringer af tillægget til godkendelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon landbrug@kolding.dk eller telefon 7979 7439.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på Link til nævnenes hus. Du kan også finde Klageportalen via link til borger.dk og link til virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? dette link til naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-torsdag, kl 9-15 og fredag kl. 9-12 eller skrive til klageportalen@naevneneshus.dk ved behov for teknisk support.

Hvad er klagefristen? 1. maj 2024. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje