Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse Havkrogen 5, 6064 Jordrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Havkrogen 5, 6064 Jordrup

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af en ridebane på ca. 1.000 m2 på ejendommen matr.nr. 16b Jordrup By, Jordrup beliggende Havkrogen 5, 6064 Jordrup, som ansøgt. 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 16. februar 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 


Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 16. marts 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje