Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation på Persillevej 8, 6051 Almind

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af enfamiliehus på Persillevej 8, 6051 Almind

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af nyt 
enfamiliehus på 192 m2 og garage på 70 m2 på ejendommen matr.nr. 12b Dons By, Almind beliggende 
Persillevej 8, 6051 Almind, som ansøgt.

Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i 
naturbeskyttelsesloven til udhusene.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Den eksisterende bolig nedlægges og fjernes senest 1 år efter at den nye er ibrugtaget.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.

Afgørelsen offentliggøres den 18. april 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Dispensation fra åbeskyttelseslinje bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 16. maj 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.

Dispensation fra åbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 16. maj 2023 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje