Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Trianglen 17, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til udstykning på Trianglen 17, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til en udstykning med et 
areal på ca. 2.300 m2
til erhvervsformål på ejendommen matr.nr.3q Bramdrup By, Nr. Bramdrup 
beliggende Trianglen 17, 6000 Kolding, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 15. august 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 12. september 2023, påklages til 
Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje