Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Projekt ’ny tribune ved Kolding Stadion’ ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Orientering om af projekt ’ny tribune ved Kolding Stadion’ ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune truffet afgørelse om, at projekt ’ny tribune ved Kolding Stadion’ ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes med tilhørende miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen er truffet på baggrund af en miljøscreening jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen af projekt ’ny tribune ved Kolding Stadion’ med tilhørende bilag 1 og ansøgningsmateriale findes i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.

Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige senest d. 24. juli 2024.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje