Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Kær Møllevej 15 - nedlæggelse af del af offentlig vej

Trafik, veje og parker Tilbage

Nedlæggelse af vejareal efter salg af arealet til haveformål

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at nedlægge en del af den offentlige vej Kær Møllevej i forbindelse med salg af arealet. Efter en nedlæggelse vil arealet blive lagt sammen med matr.nr. 183 Aller Ejerlav, Aller.

På den tilhørende kortskitse er det vejareal, der påtænkes nedlagt, markeret med rødt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

Aller Sogns Menighedsråd har tilbudt at købe 106 m2 af det offentlige vejareal litra 7000b Aller Ejerlav, Aller ved Kær Møllevej 15, for at kunne anvende arealet til haveformål.

Arealet udgør matrikulært en del af den offentlige vej Kær Møllevej men er i praksis en del af haven på Kær Møllevej 15. Aller Sogns Menighedsråd ønsker at kunne disponere frit over arealet til haveformål.

Arealet har i formentlig mange år reelt udgjort en del af haven ved Kær Møllevej 15, hvor hækken er plantet. Salg af arealet er betinget af Byrådets godkendelse.

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det areal, der påtænkes nedlagt, vil blive lagt sammen med matr.nr. 183 Aller Ejerlav, Aller. Efter sammenlægningen vil matr.nr. 183 fortsat have adgang til den offentlige vej Kær Møllevej via arealet. En nedlæggelse af vejarealet vil således ikke medføre nogen ændring i adgangsforholdene.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges.

Eventuelle bemærkninger kan rettes til Thomas Uhlemann, Kolding Kommune, Trafik, Vej og Park, Nytorv 11, 6000 Kolding eller e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk senest den 18. august 2023.

Lovgrundlag

§ 124, stk. 2:

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk. 7:

Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje