Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Revurdering af miljøgodkendelse til foderproduktion ved Danish Agro a.m.b.a, Caspar Müllers Gade 13, 6000 Kolding

Miljø, natur og klima Tilbage

Der er truffet afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse til Danish Agro

Tilbage

Kolding Kommunen godkender efter miljøbeskyttelseslovens § 30 og § 41 en revurdering af miljøgodkendelsen til Danish Agro, Kolding. Revurderingen er begrundet i nye BAT og BREF noter for Korn- og Foderstofproducenter.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan tilgås via www.Borger.dk og www.Virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail klageportalen@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest den 1. november 2023. 

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje