Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse Gammel Sandbjerg 37, 6000 Kolding 

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af fritidsbolig samt ændret anvendelse af udhus til fritidsbolig på Gammel Sandbjerg 37, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af fritidsbolig på 58 m2 samt ændret anvendelse af udhus på 20 m2 til fritidsbolig på ejendommen matr.nr. 17e Harte By, Harte beliggende Gammel Sandbjerg 37, 6000 Kolding, som ansøgt. 
Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i naturbeskyttelsesloven til det ansøgte. 
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

Det eksisterende fritidshus nedrives senest 1 år efter det nye er taget i brug.

Afgørelsen offentliggøres den 1. juni 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 29. juni 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Dispensation fra søbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 29. juni 2023 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan den udnyttes. 

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje