Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om nedlæggelse af del af offentlig vej - Storgaden

Trafik, veje og parker Tilbage

Nedlæggelse af vejareal i forbindelse med salg af arealet

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at nedlægge et 131 m2 stort areal af den offentlige vej Storgaden. Arealet er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse.

Det vejareal, der påtænkes nedlagt, er under salg til ejerne af matr.nr. 13a Viuf By, Viuf (Storgaden 97). Samtidig med salget køber Kolding Kommune et ca. 25 m2 stort areal af matr.nr. 13a, hvor der ligger en del af en sti samt en bro, som indgår i stisystemet ved Viuf Bypark. Vejarealet vil efter en nedlæggelse blive lagt sammen med matr.nr. 13a. 

Magelægget indebærer, at Kolding Kommune kommer til at eje hele stisystemet ved Viuf Bypark. 

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det areal, der påtænkes nedlagt, vil blive lagt sammen med matr.nr. 13a Viuf By, Viuf. Efter sammenlægningen vil matr.nr. 13a fortsat have adgang til Storgaden via arealet. En nedlæggelse af vejarealet vil således ikke medføre nogen ændring i adgangsforholdene.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til trafikvejogpark@kolding.dk senest den 17. juni 2022.

Denne høring erstatter en tidligere høring, efter at det areal, der påtænkes nedlagt, er endeligt opmålt ved landinspektør.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje