Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Hjarup Byvej 43, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Hjarup Byvej 43, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af garage på 82 m2 på ejendommen matr.nr. 14aa Hjarup By, Hjarup beliggende Hjarup Byvej 43, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• den eksisterende garage på 55 m2 (bygn. 2 jf. BBR) nedrives og fjernes senest 1 år efter, at den nye er ibrugtaget.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 21. december 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 18. januar 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje