Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Hylkedalvej 141, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af garage på Hylkedalvej 141, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af carport
på ejendommen matr.nr. 17c Skanderup By, Skanderup beliggende Hylkedalvej 141, 6640 Lunderskov, 
som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 12. april 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 10. maj 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje