Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Skovvejen 15, 6064 Jordrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur og arealoverførsel på Skovvejen 15 og 20, 6064 Jordrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af skur på 
42 m2 og arealoverførsel af 640 m2 på ejendommen matr.nr. 12l Jordrup By, Jordrup beliggende 
Skovvejen 15, 6064 Jordrup, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
-Der skal etableres afskærmende beplantning omkring det udstykkede areal, ud mod det åbne land. 
Beplantningen skal etableres i førstkommende plantesæson efter udstykningen. Beplantningen skal 
bevares og vedligeholdes, så længe udstykningen består.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 10. oktober 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-ogplaner. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 7. november 2023 påklages til Planklagenævnet, 
jf. vedlagte klagevejledning.


Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje