Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Ødisvej 80, 6070 Christiansfeld

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af shelter på Ødisvej 80, 6070 Christiansfeld

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af shelter 
på ejendommen matr.nr. 7a Tapsøre By, Taps beliggende Ødisvej 80, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.
Da skuret er under 50 m2 og opført i tilknytning til boligen på ejendommen, fritages skuret for 
landzonetilladelse jf. planlovens § 35. Der er derfor kun shelter som behandles i denne tilladelse.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 27. oktober 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-ogplaner. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 24. november 2023, påklages til 
Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje