Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til at restaurere Kolding Å vest for Ejstrup ved udlægning af stenbunker

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til Kolding Sportsfiskerforening og Kolding Herreds Landbrugsforening til at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Kolding Å. Restaureringen sker ved udlægning af 16 stenbunker på en strækning på ca. 440 meter. Projektets formål er at skabe variation i vandløbet til gavn for vandløbets fauna og flora. Der er endvidere meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Efter både vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven kan der klages over tilladelsen inden 4 uger fra offentliggørelsen. Sidste dag for rettidig klage er således onsdag den 4. oktober 2023.

Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) skal vandløbsrestaureringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM). Kolding Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort sammen med den vandløbsretlige tilladelse.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje