Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Orientering om at projekt 'Etablering af regnvandsbassin i Hejls' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at projektet 'Etablering af regnvandsbassin i Hejls', ikke har væsentlige negative indvirkninger på miljøet og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøscreening af projektet: 'Etablering af regnvandsbassin i Hejls' på adressen Skamlingvejen 125, 6094 Hejls 

Projektet omhandler etablering af et regnvandsbassin i Hejls. I for bindelse med nye byggemodninger, samt forberedelse af separatkloakering af det sidste område i Hejls, skal der etableres et nyt regnvandsbassin, inden udledning til Hejls Bæk. Den eksisterende udledning til Klokkeløb ønskes bibeholdt, men en del af udledningen kommer fra den del der skal separatkloakeres. Den samlede udledning fra Hejls reduceres med ca 30%. 

Anlægsperioden er planlagt til at være i år 2024.  


Afgørelsen med bilag kan ses i kolonnen til højre 

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet. 


Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.
Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering og dvs. at klagefristen udløber d. 11. januar 2024.

Hvad er lovgrundlaget? Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr
findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje