Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Sdr. Vilstrup Skovvej 60, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle på Sdr. Vilstrup Skovvej 60, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opsætning af husstandsvindmølle på 20,40 meter på ejendommen matr.nr. 11g Sdr. Vilstrup By, Sdr. Vilstrup beliggende Sdr. Vilstrup Skovvej 60, 6000 Kolding, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Møllen skal fjernes af ejendommens ejer, senest 1 år efter ophørt drift. Ved nedtagning skal tilhørende fundament fjernes til 1 meter under terræn og arealet reetableres.
• Møllen skal, som ansøgt, udføres i hvide til lysegrå farvetoner og ikke reflekterende materialer. Der må ikke være reklamer på vindmøllen, bortset fra firmanavn og logo i begrænset størrelse på nacellen.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 17. august 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 14. september 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Side 2
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje