Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afslag på ansøgning om lovliggørelse af betonmur og fodring samt påbud om fysisk lovliggørelse, Kystvej 5, 6091 Bjert, beliggende ud for matr. nr. 14i Sdr. Bjert by, Sdr. Bjert, Kolding Kommune

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler afslag på ansøgning om lovliggørelse af betonmur og fodring med 1,5 m3 grus ud for Kystvej 5, 6091 Bjert, matr. nr. 14i Sdr. Bjert by, Sdr. Bjert. Samtidig meddeles påbud om fysisk lovliggørelse ved fjernelse af betonmuren i sin helhed.

Afgørelsen er truffet efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kolding Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke kan tillades efter kystbeskyttelsesloven, samt at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensvurdering (VVM) for den fysiske lovliggørelse.

Afgørelsen er ikke endelig før klagefristen er udløbet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje