Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Hjerndrupvej 36, 6070 Christiansfeld

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til besøgssted ved Favervraagaard på Hjerndrupvej 36, 6070 Christiansfeld

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til et besøgssted ved Favervraagaard, på ejendommen matr.nr. 54 Favervrå, Tyrstrup beliggende Hjerndrupvej 36, 6070 Christiansfeld som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

• at der skal etableres afskærmende beplantning bestående af hjemmehørende arter af buske og træer, af toiletbygning og p-plads, jf. situationsplan Beplantning skal etableres inden for første plantesæson, senest 1. år fra faciliteterne etableres. Beplantningen skal ved plantningen have i en højde på minimum 1 meter, og derefter vedligeholdes i en højde på 2 – 3 meter ved toiletbygningen og 1-1,5 meter ved jordvoldene. Beplantningen skal bevares og vedligeholdes så længe p-pladsen består.

• at arealet tilbageføres til landbrugsjord og naturligt terræn senest et år efter anvendelsen som besøgssted til Favrvraagaard ophører, inklusiv de tilknyttede faciliteter som p-plads, toilet mv. fjernes.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 14. juni 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest 12. juli 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje