Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation på Møllegade 31, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af stuehus på Møllegade 31, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af stuehus på 500 m2 på ejendommen matr.nr. 13a Nagbøl By, Skanderup beliggende Møllegade 31, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i naturbeskyttelsesloven til opførelse af stuehuset.

Afgørelsen offentliggøres den 15. maj 2024, på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 12. juni 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Dispensation fra åbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 12. juni 2024 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje