Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om nedrivning af bevaringsværdig bygning – transformerstation

Byggeri Tilbage

Kolding Kommune påtænker at tillade at bygningen nedrives.

Tilbage

By – og Fællesforvaltningen har den 24.05.2024 modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive bygning 1 – transformatortårnet - på ejendommen Sjællandsvej 4, 6000 Kolding, matrikel nr. 433, Kolding Markjorder 4. afd.


Bygningen er registeret med en bevaringsmæssig værdi på 4.


Der er foretaget en ny vejledende bevaringsvurdering. Kommunen vurderer, at bygningens bevaringsmæssige værdi i dag bør være 5. Dermed bør bygningen ikke længere betragtes som bevaringsværdig, jf. definitionen i Kommuneplan 2021-2033, hvor bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4, betegnes bevaringsværdige.


Bygningen blev opført i 1932 som transformatorbygning til Kolding Elektricitetsværk. Bygningen har huset transformeranlæg frem til ca. år 2020, hvor anlægget blev rykket til en nyopført bygningen beliggende foran den gamle bygning.

Transformertårnet fremtræder oprindeligt i sin form men med tegn på forfald og manglende vedligehold.

Derfor vurderer Kolding Kommune ikke, at bygningen nu besidder de værdier, der berettiger den til betegnelsen ’bevaringsværdig’.


Kolding Kommune påtænker derfor at tillade at bygningen nedrives. Beslutningen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. marts 2018, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.


Der er en høringsperiode på 4 uger fra den 26.06 2024. Fristen for indsigelser er den 24.07.2024.


Skriftlige bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan sendes til Kolding Kommune, By- og Fællesfor-valtningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding, byggesag@kolding.dk

Kolding Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om tilladelse til nedrivning af transformatortårnet. Hvis vi ikke har modtaget væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der kunne meddeles tilladelse til det ønskede.


Sagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By –og Fællesforvaltningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje