Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring - Ansøgning om lovliggørende tilladelse til betonmur og fodring, Kystvej 5, 6091 Bjert

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til en eksisterende betonmur med indbygget trappe og fodring med 1,5 m3 grus på matr. 14i, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert, beliggende ud for Kystvej 5, 6091 Bjert.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven inkludere naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted inden for Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt”.

Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området.

Høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt og bemærkninger vil indgå i kommunens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til kystteamet på kyst@kolding.dk senest torsdag den 14. december 2023. Henvis venligst til sagsnr. 23/16854.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje