Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Stallerup Sø 18, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af udestue på Stallerup Sø 18, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af uopvarmet udestue på 27 m2 på ejendommen matr.nr. 21b Stubdrup By, Harte beliggende Stallerup Sø 18, 6000 Kolding, som ansøgt. 
Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i naturbeskyttelsesloven til udhusene. 
Afgørelsen offentliggøres den 30. maj 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 27. juni 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Dispensation fra åbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 27. juni 2023 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje