Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Fornyet tilladelse til anlæg af en ringvej syd om Kolding

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har meddelt fornyet tilladelse til anlæg af en 5,2 km lang ringvej syd om Kolding mellem rundkørslen ved Ødisvej og Skamlingvejen ved Skartved. Tilladelsen er givet efter § 25 i Lov om miljøvurdering (LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Tilbage

Trafik, Vej og Park (herefter bygherren) har d. 30. juni 2022 søgt Kolding Kommunes miljøvurderingsmyndighed (herefter Kolding Kommune) om forlængelse af en § 25-tilladelse til vejprojektet, der blev meddelt d.  d. 4. september 2019, og som var gældende for en treårig periode.

Bygherren beskrev ved ansøgningen, at det havde vist sig nødvendigt at ændre det oprindelige vejprojekt på en 2,4 km lang delstrækning i vejens vestlige ende. Projektændringerne omfatter, at vejen i stedet for at graves ned i terræn, bliver lagt mere terrænnært. Projektændringerne foranledigede, at den meddelte §25-tilladelse blev trukket tilbage.

Den fornyede § 25-tilladelse til ringvejen er givet på baggrund af bygherres ansøgninger, bygherres fremlagte rapport, der belyser ringvejens konsekvenser for miljøet for det samlede projekt, og bygherres fremlagte supplerende miljøkonsekvensvurdering af projektændringerne, samt resultatet af de høringer, der er gennemført af både rapporterne og udkast til tilladelse.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at anlægget i al væsentlighed etableres inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i miljøkonsekvensrapporterne. Med tilladelsen er der derudover stillet en række vilkår, der har til formål at sikre, at vejen kan anlægges uden væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

I kolonnen til højre kan du se den meddelte tilladelse med tilhørende bilag, samt til orientering de gennemførte miljøkonsekvensvurderinger af vejprojektet.

Baggrund:  Byrådet traf d. 27. august 2019 afgørelse om at meddele tilladelse til etablering af en ringvej syd om Kolding mellem rundkørslen ved Ødisvej og Skamlingvejen ved Skartved. Tilladelsen blev givet på baggrund af en gennemført miljøkonsekvensvurdering af et konkret skitseprojekt for en 5,2 km lang vejstrækning mellem rundkørslen ved Ødisvej og Skamlingvejen ved Skartved. Tilladelsen blev meddelt d. 4. september 2019 for en treårig periode.

Da tilladelsen ikke kunne udnyttes inden tilladelsens udløb, søgte bygherren d. 30. juni 2022 Kolding Kommune om forlængelse af §25-tilladelsen til vejprojektet, og gjorde samtidigt opmærksom på projektændringer i vejens vestligste ende.

Kolding Kommune foretog på baggrund af ansøgningen om forlængelse en konkret vurdering, at om den gennemførte miljøkonsekvensvurdering af stadig var retvisende for det samlede projekts inkl. projektændringernes indvirkninger på miljøet.

Vurderingen viste, at miljøkonsekvensrapporten ikke var retvisende for projektændringerne. Der blev derfor truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21, at projektændringerne skulle miljøkonsekvensvurderes. Med baggrund i denne afgørelse blev den meddelte § 25-tilladelse af 4. september 2019 samtidigt trukket tilbage.

Bygherren fremlagde d. 4.maj 2023 en miljøkonsekvensvurdering for det ændrede vejprojekt, som et supplement til miljøkonsekvensrapporten for det samlede vejforløb.

Kolding Kommune gennemførte i perioden 16. maj – 11. juli 2023 en høring af den supplerende miljøkonsekvensvurdering for Ringvej Syd og udkastet til en fornyet § 25-tilladelse til det samlede vejprojekt hos berørte myndigheder, offentligheden og direkte berørte parter. Høringen gav anledning til enkelte supplerende vilkår.

 

Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter

Hvad er lovgrundlaget? Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.

Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige klagen senest d. 10. oktober 2023 skal være tilgængelige for myndigheden i klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endeligt godkendt klagen.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje