Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for klimaprojekt Oplandsprojektet

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommunes Miljøvurderingsteam har modtaget anmodning om fuld miljøkonsekvensvurdering af Klimaprojekt Oplandsprojektet.

Tilbage

Kolding Kommune, Miljøvurderingsteamet gennemfører i perioden 8. november til 7. december 2022 høring af forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for klimaprojekt Oplandsprojektet. Høringen gennemføres efter § 35 i miljøvurderingsloven[1].

Nærværende klimaprojekt Oplandsprojektet er en del af Klimaprojekt Kolding Å, som også har projekterne Klimaprojekt Kolding Å pumpe og sluse samt Klimaprojekt Hylkedalen.

Oplandsprojektet omhandler midlertidig opmagasinering af vand i oplandet til Kolding Å. Projektet har til formål at klimasikre Kolding Midtby mod oversvømmelse ved at tilbageholde vand, så der højst løber 25 m3/s i Kolding Å.

Høring

Kolding Kommune gennemfører i perioden 8/11 til 7/12 2022 en høring af afgrænsningsrapporten for vurderingen af virkninger på miljøet ved klimaprojektet Oplandsprojektet.

Sammen med udkast til afgrænsningsrapporten offentliggøres ansøgningen med miljøvurderingsmyndighedens bemærkninger og en kort projektbeskrivelse. Materialet kan ses til højre under Dokumenter og Tilladelser.

Formålet med høringen er at give offentligheden, berørte myndigheder og parter mulighed for at kommentere materialet og fremsende høringssvar.

Din mening

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med høringssvar. Det kan f.eks. være faktuelle fejl i det oplyste, mangelfuld konsekvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet eller andre forhold.

Forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten

Der er udarbejdet et skitseprojekt, som har dannet grundlag for ansøgningen. Med udgangspunkt heri og den gennemførte screening af projektet har miljøvurderingsteamet vurderet, at følgende miljøtemaer skal være omfattet af miljøkonsekvensvurderingen:

- Biologisk mangfoldighed på flora og fauna

- Overfladevand

- Menneskers sundhed

- Kulturarv og landskab

- Klimatiske faktorer

- Grundvand

Det ansøgte projekt

Kolding Kommunes Miljøvurderingsteam har modtaget ansøgning om miljøvurdering af klimaprojekt Oplandsprojektet den 27. september 2022.

Kolding By har gennem længere tid haft udfordringer med oversvømmelser i midtbyen. Dels på grund af overbelastede kloaksystemer og dels ved kraftige regnvejrshændelser, hvor Kolding Å går over sine breder og skaber problemer i midtbyen.

Nærværende klimaprojekt ’Oplandsprojektet’ beskæftiger sig med Kolding Å og opland. I projektet er der fokus på at tilbageholde vand i oplandet til Kolding Å, bl.a. i Bølling Bæk, Dons Søerne og Kolding Ådal vest for motorvej E45 (se nedenstående kort). Kapaciteten i magasinerne skal kunne håndtere en 100-års hændelse i år 2075, hvorfor der er brug for en samlet opmagasineringsvolumen på 2,3 mio. m3.

Projektet har til formål at klimasikre Kolding Midtby mod oversvømmelse ved at tilbageholde vand, så der højst løber 25 m3/s i Kolding Å. Det er en vandføring, der statistisk overskrides én gang hvert 20. år i det nuværende klima og én gang hvert 8. år i 2075-klimaet. Det er derfor ganske sjældent, at der bliver brug for klimasluserne i oplandsprojektet.

De projekterede tiltag har fokus på en passiv tilbageholdelse af vandet, og det primære projektelement i områderne – i forhold til at tilbageholde vandet – er anlæggelse af dæmninger i varierende længder og højder op til 4 m, etablering af klimasluser til regulering af vandgennemstrømningen og diverse sikringsarbejde for en række ejendomme. Under normale afstrømningsforhold forekommer der ingen opmagasinering, men ved store hændelser stuves vandet op i de forskellige magasiner. Den endelige rækkefølge af anvendelsen af de forskellige bassiner er endnu ikke fastlagt.

Beskrivelse af processen

På baggrund af høringen skal miljøvurderingsmyndigheden endeligt fastlægge omfanget af de oplysninger, der skal til for at udarbejde miljøkonsekvensrapporten, hvori de sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet af planens gennemførelse beskrives og vurderes.

Den endelige afgørelse vil blive truffet på baggrund af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget.

Den endelige afgørelse offentliggøres i Kolding Ugeavis og vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside. 

Åbenhed i sagsbehandlingen

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger efter de regler, der følger af lovgivningen.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kolding Kommunes sagsbehandling, samt at alle høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derudover oplyse, at dit høringssvar samt navn og adresse vil kunne optræde i kommunens endelige afgørelse.

Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, såfremt vi skønner det nødvendigt. 

Spørgsmål

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

- Marianne Yde, tlf. 7979 7433 eller mayn@kolding.dk

- Lotte Madsen, tlf. 7979 7434 eller llma@kolding.dk

Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henvendelse til:

- Bente Møller Jessen, tlf. 7979 7427 eller bmje@kolding.dk

- Lise Arp, tlf. 7979 7438 eller liar@kolding.dk

Høringssvar

I høringsperioden kan bemærkninger sendes til vvm@kolding.dk eller Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.


[1] Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kort over sluseanlæg i Oplandsprojektet

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje