Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Brødsgårrdsvej 16, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg på terræn på Brødsgårdsvej 16, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opsætning af 
solcelleanlæg på 30kW på terræn på ejendommen matr.nr. 8a Stubdrup By, Harte beliggende 
Brødsgårdsvej 16, 6000 Kolding, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• hvis anlægget nedlægges, skal alle dele af anlægget fjernes af ejeren af anlægget, senest et år 
efter endt brug.
• at der etableres et beplantningsbælte i hele anlæggets længde mod vest. Plantebæltet skal bestå 
af hjemmehørende danske arter slåen, hyld, hassel, hvidtjørn, hunderose, kvalkved, navr, tørst, 
pil, vildæble, vrietorn, hunderose og æblerose. Beplantningen skal etableres senest i 
førstkommende plantesæson efter solcelleanlæggets etablering. Beplantningen skal bevares og 
vedligeholdes, så længe anlægget består.
• at solcellepanelerne skal have glas på både forside og bagside pga. stor risiko for udvaskning af 
PFAS stoffer heraf.
• at solcellepaneler skal straks fjernes fra området, når de går i stykke pga. mulig udvaskning af 
uønskede stoffer til jord og grundvand.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 12. april 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 10. maj 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje