Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om etablering af en kornsilo på Egeskovvej 6, 6580 Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om etablering af kornsilo på ejendommen Egeskovvej 6 i Vamdrup.

Tilbage

Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet kan udføres uden at det anmeldte byggeri kræver godkendelse efter husdyrbrugloven. Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 og § 20 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kolding Kommune har vurderet, at etableringen af kornsiloen på Egeskovvej 6, Vamdrup kan tillægges erhvervsmæssig nødvendighed og ikke vil være til skade for miljøet eller påvirke de landskabelige værdier og naboejendomme væsentligt.

Afgørelsen er gældende fra mandag d. 28. februar 2022.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Du kan også finde Klageportalen direkte på www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En begrundet anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Kolding Kommune, som sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan hjælpe? www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte supportfunktionen på e-mail: nmkn@naevneneshus.dk eller telefon 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Mandag den 28. marts 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje