Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Udkast til godkendelse - Kolstrup Bygade 11 - 6070

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til en godkendelse til husdyrbruget på ejendommen Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld.

Tilbage

Udkast til godkendelse - Kolstrup Bygade 11 - 6070

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til en godkendelse til husdyrbruget på ejendommen Brydegaarden, Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld.

Godkendelsen omfatter følgende:

Etablering af en ny løbe-drægtighedsstald syd for det eksisterende anlæg med et produktionsareal på 4.656 kvm.

Etablering af en mellemgang mellem eksisterende anlæg og den nye stald på 429 kvm.

Ændring af gulvtypen på 1.399 kvm produktionsareal i den eksisterende sostald.

Etablering af en nedgravet fortank på maksimalt 99 kbm.

Gyllekøling i alle stalde med en ammoniakreduktion på 21,5 % og en lugtreduktion på 8 % i de eksisterende stalde (klimastald, sostald og karantænestald).

Dispensation fra den nye stald til naboskel.

Der vil ikke ske ændringer i de øvrige eksisterende stalde, og der vil fortsat være mulighed for fleksibilitet i en del af klimastalden, så den både kan bruges til søer og/eller smågrise. Ejendommens samlede produktionsareal vil stige fra 8.200 kvm til 12.585 kvm. Det samlede overfladeareal af de to eksisterende gyllebeholdere vil fortsat være 1.368 kvm.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Du vil kunne se udkastet til godkendelsen sammen med ansøgningsmaterialet i boksen ’Dokumentation og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest den 2. august 2024 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Afgørelsen vil ligeledes blive annonceret på kommunens hjemmeside med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje