Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring - ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af pumpe- og sluseprojekt ved udmundingen af Kolding Å

Miljø, natur og klima Tilbage

Offentlig høring - ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af pumpe- og sluseprojekt ved udmundingen af Kolding Å

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af oversvømmelsesbeskyttelse på matr. 1073b og 7000bp, Kolding Bygrunde, samt matr. 1q og 17a, Kolding Markjorder 1.Afd.

Kystbeskyttelsen etableres som et pumpe- og sluseprojekt, som foruden et pumpe- og slusebygværk omfatter forhøjelse af en sti, etablering af en pier, terrænhævning samt mobile og semi-mobile kystbeskyttelsesløsninger. For en nærmere beskrivelse af det ansøgte projekt henvises til det fulde ansøgningsmateriale.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 1. (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som tidligere har været i høring. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt høringsmaterialet, da den indgår som grundlag for en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven. Kolding Kommune meddelte den 21. december 2022 tilladelse til pumpe- og sluseprojektet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven inkludere anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om åbeskyttelseslinjen (§ 16), skovbyggelinjen (§ 17) og beskyttede naturtyper (§ 3). Derudover skal der ske inklusion af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om vildtreservater (§ 50 a) samt lov om jagt og vildtforvaltning mht. færdsel og ophold (§ 33, stk. 5). 

Høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt og bemærkninger vil blive medtaget i den videre sagsbehandling, herunder indgå i kommunens afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje