Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse matr.nr. 14s, Almind By, Almind.

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til midlertidig oplagsplads på matr.nr. 14s, Almind By, Almind

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af midlertidig oplagsplads på ejendommen matr.nr. 14s, Almind By, Almind beliggende ved Vestergade x, Almind, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Tilladelsen tidsbegrænses til ultimo august 2024.
• Jordvolde skal etableres med en ensartet ikke skæmmende geometri. Overkanten skal rettes af med lige kant og i øvrigt udføres med lige afrettede sider. Der må ikke tilkøres jord til matriklen til indbygning i volden, og der må kun anvendes overskydende muld fra afrømningen af pladsen.
• Arealets oprindelige terræn skal reetableres i direkte forbindelse med afviklingen af anvendelsen til midlertidig oplagsplads. Anvendelsen af arealet skal tilbageføres til hidtidig anvendelse.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 28. juni 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 26. juli 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje