Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Vedtagelse af § 25-tilladelse efter lov om miljøvurdering til solcelleprojektet ved Viuf og Håstrup.

Miljø, natur og klima Tilbage

Byrådet har den 28. marts 2023 truffet beslutningen om at meddele tilladelse til solcelleanlægget ved Viuf og Håstrup efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Tilbage

Afgørelsen kan findes under ’Dokumenter og Tilladelser’ til højre herfor, og kan desuden påklages efter nedenstående klagevejledning.

Projektet

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et jordbaseret solcelleanlæg til elproduktion øst for Viuf i Kolding Kommune og vest for Håstrup i Vejle Kommune jf. figur 1. Anlægget forventes at producere ca. 248.000 MWh årligt svarende til strømforbruget for ca. 50.000 husstande.

Solcelleanlægget

Anlægget består af solcellepaneler, som placeres på stativer, der forankres i jorden uden fundering i en dybde på 1,5 meter under terræn. Panelerne vil få en maksimal højde på 3,5 meter målt fra terræn. Solcellepanelerne etableres sydvendte i lige parallelle rækker med samme indbyrdes afstand inden for de afgrænsede byggefelter, der fremgår af kortbilag 4 i lokalplan nr. 0637-81. 

Ud over solcellemodulerne består anlægget af elkabler og invertere, hvor den producerede jævnstrøm omdannes til vekselstrøm samt transformere, der samler strømmen fra flere invertere. Inverterne er små enheder placeret under solcellepanelerne, og transformerne står i tilknytning til rækker med solcellepaneler. 

Teknikbygninger og mindre transformere må opføres i en højde på maksimalt 3,5 meter over terræn. Der vil blive placeret ca. 1 mindre transformer pr. ha jævnt fordelt i projektområdet. 

Inden for et afgrænset teknikområde centralt i plan- og projektområdet opføres desuden to til tre stepup-transformere samt 4-6 teknikhuse og GIS-anlæg. Stepup-transformere, teknikhuse og øvrigt elektrisk udstyr inden for teknikområdet må opføres med en højde på maksimalt 7,5 meter over terræn. Lynafledere kan opføres med en højde på maksimalt 15 meter over terræn. Teknikbygninger og transformere opføres i ensartede materialer med samme udformning og med samme diskrete farve.

Der etableres interne serviceveje mellem solcellemodulerne inden for de enkelte byggefelter til solceller. De interne veje etableres med græs eller grus med en bredde på op til 5 m, dog vil serviceveje til stepup-transformere have en bredde op til 7 m. 

Projektet omfatter desuden etablering af ca. 10 km stiforløb som giver offentlig adgang til projektområdet herunder Viuf Skov nord for området. I forbindelse med stierne vil der blive etableret rekreative faciliteter. 

Evt. spørgsmål

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Hans Peter Therkildsen, tlf. 7979 1611 eller hant@kolding.dk

Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henvendelse til:

Lise Arp, tlf. 7979 7438 eller liar@kolding.dk

 

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af projekter 

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.

Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige klagen senest d. 26. maj 2023 skal være tilgængelige for myndigheden i klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endeligt godkendt klagen.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen. 

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

 

Figur 1: Projektområdets afgrænsning. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje