Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Åstorpvej 81, 6070 Christiansfeld

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af solcelleanlæg på terræn på Åstorpvej 81, 6070 Christiansfeld

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til solcelleanlæg ca. 7,56 kWpå ejendommen matr.nr. 48 Åstorp By, Taps beliggende Åstorpvej 81, 6070 Christiansfeld som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Hvis anlægget nedlægges, skal alle dele af anlægget fjernes af ejeren af anlægget, senest et år efter endt brug.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 15. januar 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 12. februar 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje