Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til Lilballevej 156, 6051 Almind

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende carport på Lilballevej 156, 6051 Almind

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til carport på ca. 25 m2
til 
udvidelse af eksisterende carport på ejendommen matr.nr. 6d Lilballe By, Eltang beliggende Lilballevej 
156, 6051 Almind, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 12. juni 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 10. juli 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje