Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Fynslundvej 98, 6064 Jordrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret garage og solcelleanlæg på Fynslundvej 98, 6064 Jordrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af 
enfamiliehus på 195 m2 med integreret garage på 63 m2
i alt 258 m2 samt solcelleanlæg på terræn på ca. 
50 m2
/10kW på ejendommen matr.nr. 8a Uhre By, Lejrskov beliggende Fynslundvej 98, 6064 Jordrup, 
som ansøgt.
Landzonetilladelsen til solcelleanlægget meddeles på følgende vilkår:
• Hvis solcelleanlægget nedlægges, skal alle dele af anlægget fjernes af ejeren af anlægget, senest 
et år efter endt brug.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 15. august 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 12. september 2023 påklages til 
Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Side 2
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje