Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af supplerende miljøkonsekvensvurdering og ny § 25-tilladelse for Ringvej Syd

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune gennemfører i perioden 16. maj til 11. juli 2023 høring af en supplerende miljøkonsekvensvurdering for Ringvej Syd og udkast til en § 25-tilladelse til projektet.

Tilbage

Over perioden på otte uger gives offentligheden, myndigheder og andre interesserede med denne høring mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelsen. 

I boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor findes følgende:

            Miljøkonsekvensrapport for projektændringen (omfattet af høringen)

             Udkast til § 25-tilladelse (omfattet af høringen)

             Bygherres ansøgning om forlængelse af § 25-tilladelse

             Bygherres følgeskrivelse til ansøgning

              Bilag til ansøgningen

              Høringssvar af berørte myndigheder,

             Høringssvar fra parter og offentligheden

              Afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensvurderingen af projektændringen

             Gennemgang af miljøkonsekvensrapporten for projektændringen

               Miljøkonsekvensrapport for skitseprojektet - det samlede vejforløb og et ikke tekniske resumé til denne

Høringen foretages efter § 35 i Lov om miljøvurdering. (LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

På baggrund af høringen skal miljøvurderingsmyndigheden endeligt udarbejde en § 25-tilladelse til Ringvej Syd. Den endelige afgørelse vil blive truffet på baggrund af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten for skitseprojektet og den supplerende miljøkonsekvensrapport for projektændringen, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget.

Den endelige afgørelse offentliggøres i Kolding Ugeavis og vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside.

Projektet

Byrådet traf 27. august 2019 beslutning om at meddele tilladelse efter § 25 i Lov om miljøvurdering til en ringvejsforbindelse syd om Kolding, Ringvej Syd. Tilladelsen blev givet på baggrund af en gennemført miljøkonsekvensvurdering af et konkret skitseprojekt for en 5,2 km lang vejstrækning mellem rundkørslen ved Ødisvej og Skamlingvejen ved Skartved. Tilladelsen var gældende for en treårig periode

Tilladelsen blev ikke udnyttet og umiddelbart før udløbet af § 25-tilladelsen søgte Kolding Kommunes Trafik, Vej og Park (herefter bygherren) d 30. juni 2022 om forlængelse af tilladelsen og gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at der i forbindelse med detailprojektering af første etape blev fundet nødvendigt at justere på vejens forløb pga. af et højtstående grundvandsspejl. Projektændringen omfatter den sydvestlige del af det samlede vejprojekt – en delstrækning på i alt 2,4 km. Den ændrede vejstrækning fremgår med rødt på kortet, hvor det blå forløb er det oprindelige samlede vejforløb.

Konkret betyder dette, at vejen fra km 1,850 til km 2,400 (målt i afstand fra rundkørslen ved Ødisvej/Haderslevvej) frem for at ligge i en afgravning på op til 3 m i stedet kommer til at ligge i terræn og på kort delstrækning på en påfyldning op til 2 m over terræn. I slutpunktet ligger detailprojektet 2,5 m højere end skitseprojektet. Ved videreførelsen af detailprojektet vil dette dog kunne nå samme højde som skitseprojektet 2- 300 m før krydsningen med Alléen.

Kolding Kommunes miljøvurderingsmyndighed har i perioden 1. juli – 12. august 2022 gennemført en høring af berørte myndigheder, og har på baggrund heraf vurderet, at den gennemførte miljøkonsekvensrapport for skitseprojektet ikke er fuldt ud retvisende for projektændringen. Miljøvurderingsmyndigheden traf d. 6. september 2022 derfor afgørelsen om, at projektændringen skal konsekvensvurderes. På baggrund af høringen af de berørte myndigheder og en efterfølgende høring af berørte parter og offentligheden i perioden d. 7. – 21. september 2022 fik bygherren fremlagt et notat, der beskriver, at der i konsekvensvurderingen af projektændringerne skal fokuseres på følgende miljøforhold:

·         Landskab (visuel indvirkning af vejens ændrede længdeprofil)

·         Samspil med planlagt byudvikling

·         Kulturarv (indvirkning på et beskyttet dige)

·         Sundhed (ændring i støjudbredelsen fra vejanlægget)

·         Afstrømningsforhold

Med afsæt i detailprojektet er der derfor gennemført en ny miljøkonsekvensvurdering for disse forhold.

Miljøkonsekvensvurderingen af projektændringerne skal ses som et supplement til den oprindelige miljøkonsekvensvurdering fra 2019, der stadig er dækkende for de forhold, der ikke er omfattet af den supplerende miljøkonsekvensvurdering.

Miljøkonsekvensrapporten afklarer de faktiske konsekvenser, som etableringen og driften af det planlagte projekt – inklusive indarbejdede miljøtiltag – vil afstedkomme.

Miljøkonsekvensrapporten er en vurdering af projektets virkning på miljøet i bred forstand. Den belyser konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab mv, før der tages endelig stilling til projektet. Miljøkonsekvensrapporten beskriver også, hvilke eventuelle afbødende foranstaltninger, der gennemføres for at eliminere eller minimere projektets indvirkninger på miljøet, samt behovet for eventuelle overvågninger af indvirkningerne på miljøet.

Projektændringens indvirkninger på miljøet

I forhold til landskabet så medfører projektændringen, at vejen på en delstrækning bliver mere synlig i landskabet, da den fra at ligge i afgravning i stedet kommer til at ligge på en påfyldning. Det medfører en væsentlig ændring i det ellers rolige landskabsbillede. For at afværge denne påvirkning kan en mulighed være at etablere en træbeplantning vejens nordvestlige side.

I forbindelse med anlæg af vejen vil fire beskyttede sten- og jorddiger blive berørt. Omfanget af disse indgreb i to af digerne vil blive større end antaget i miljøkonsekvensvurderingen af skitseprojektet. Det vil ikke være muligt at gennemføre tiltag, der kan afværge konsekvenserne af de indgreb som projektet vil indebære i forhold til kulturarven.

Der er gennemført en ny trafikstøjberegning med afsæt i den ændrede længdeprofil for vejen. Beregningen viser kun små forskelle til beregningen for det tidligere vurderede skitseprojekt for den sydlige ringvejsforbindelse. Hverken i anlægs- eller driftsfasen vil der være problemer med at overholde gældende grænseværdier for støj ved den omkringliggende bebyggelse.

I detailprojekteringen er det valgt at ændre afvandingsløsningen, således der etableres et ekstra afvandingsbassin på strækningen. Dette vil indebære en lidt mindre tilledning til Dalby Møllebæk, og vurderes derfor at være miljømæssigt fordelagtig. Vejen vil på en delstrækning, hvor den ligger på en dæmning, komme til at blokere for overfladeafstrømningen. For at undgå, at arealer her bliver vandlidende, skal der via rør sikres mulighed for, at vandet kan strømme på tværs af vejen.

Høringssvar til Kolding Kommune

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med høringssvar. Det kan f.eks. være vedrørende faktuelle fejl i det oplyste, mangelfuld konsekvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet, de stillede vilkår i tilladelse eller andre forhold.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller via mail vvm@kolding.dk.

Åbenhed i sagsbehandlingen

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger efter de regler, der følger af lovgivningen. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kolding Kommunes sagsbehandling, samt at alle høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derudover oplyse, at dit høringssvar samt navn og adresse vil kunne optræde i kommunens endelige afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, såfremt vi skønner det nødvendigt.

 Evt. spørgsmål.

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Steen Langhoff, stla@kolding.dk Tlf: 7979 1443

 Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henvendelse til:

Bente Møller Jessen, bmje@kolding.dk, Tlf: 7979 7427

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje