Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Binderup Strandvej 25, 6091 Bjert

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Binderup Strandvej 25, 6091 Bjert

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af ridebane på 800 m2 på ejendommen matr.nr. 1k Binderup By, Sdr. Bjert beliggende Binderup Strandvej 25, 6091 Bjert, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Ved anlæggelse af ridebanen må terrænet højest hæves til det højeste punkt på naturligt terræn, dog ikke mere end +0,5 meter. Øvrig udjævning af ridebanearealet skal ske som bortgravning.
• Ridebanen skal reetableres til landbrugsjord og naturligt terræn senest 1 år efter ophør af anvendelsen.
• Beplantningen mod vejen og i markens udstrækning skal fastholdes og vedligeholdes.
• Belysning af ridebanen skal udføres i niveau med hegn, højst 1,3 meter over terræn. Belysning skal afskærmes, så kun banen belyses og ikke omgivelserne.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 6. december 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 3. januar 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje