Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tillæg til godkendelse af husdyrproduktionen på Tøndervej 50, 6580 Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler et tillæg til den eksisterende godkendelse fra den 1. august 2019 for kvægproduktionen på Tøndervej 50, 6580 Vamdrup.

Tilbage

Tillægsgodkendelsen omhandler etablering af en dybstrøelsesstald på soklen fra den tidligere nedbrændte lade på ca. 732 kvm samt etablering af en sengebåsestald på ca. 2.240 kvm, som også blev godkendt i 2019, men som ikke er etableret endnu.

Kvægproduktionen omfatter et produktionsareal på i alt 5.110 m2. Desuden er der en eksisterende gyllebeholder og ajlebeholder på i alt 897 kvm samt en eksisterende plads til opbevaring af gødning på 748 kvm.

Du vil kunne se tillægget til godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven og vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Naboer og parter er blevet gjort opmærksom på projektet i 2 uger, og der indkom ingen bemærkninger, som har medført ændringer til tillægget.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon landbrug@kolding.dk eller telefon 7979 7439.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-torsdag, kl 9-15 og fredag kl. 9-12 eller skrive til klageportalen@naevneneshus.dk ved behov for teknisk support.

Hvad er klagefristen? 18. oktober 2023. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje