Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse i Viuf Skov, matr. nr. 3b Viuf By, Viuf

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af shelterplads i Viuf Skov

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af to sheltere, 
og et muldtoilet på ejendommen matr.nr. 3b Viuf By, Viuf beliggende, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

• Hvis bygningerne ikke længere skal anvendes til formålet, skal de fjernes senest 1 år efter endt 
brug.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 17. april 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 15. maj 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje