Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring af forslag til lokalplan 1019-21 Landsbyen Dalby med tilhørende miljørapport

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Plan og Teknik har den 10. juni 2024 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 1019-21 Landsbyen Dalby

Tilbage

Kort beskrivelse af planforslagene
Offentliggørelse af planforslaget og miljørapporten sker efter planlovens §§ 24-26 og miljøvurderingslovens § 32.
Planområdet omfatter det centrale af landsbyen Dalby, som er beliggende ved udkanten af det sydlige Kolding.

Lokalplanens formål er:

  • at bevare oplevelsen af Dalby som en selvstændigt beliggende landsby, hvor byggeri og anlæg indpasses i landsbymiljøet og landskabet;
  • at muliggøre etablering af ny boligbebyggelse i landsbyen, hvor Dalbyvej bliver vejadgangen til det nye boligområde;
  • at sikre den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse ved Dalbygård og etablering af grønne fri- og opholdsarealer.

Planforslaget og miljørapporten kan ses under ”Dokumentation & Tilladelser” her på siden og på By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.


Høringsperiode

Planforslaget med tilhørende miljørapport er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 13. juni 2024 til den 08. august 2024. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.


Indsigelse til Kolding Kommune

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller via funktionen ”Opret et høringssvar” her på siden, så vi har det senest den 08. august 2024. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

 

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget

Efter offentliggørelsen, den 13. juni 2024, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor indenrigs- og boligministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.


Miljøvurdering

Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planen er der udarbejdet miljørapport. Miljørapporten beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. Følgende emne er beskrevet i miljørapporten: bilag IV-arten flagermus. 

På baggrund af en række undersøgelser konkluderes i miljørapporten, at der vil være en moderat påvirkning af flagermus, som følge af planlægningen, idet realiseringen af lokalplanen forudsætter, at en række tidligere store driftsbygninger nedrives, samt at beplantning ryddes. Fjernelsen af bygninger og beplantning vurderes dog at kunne gennemføres under hensyntagen til de flagermus, der evt. måtte være, og i overensstemmelse med gældende regler. 

Lokalplanen fastlægger endvidere forskellige tiltag (afværgeforanstaltninger), der skal understøtte flagermusenes fortsatte tilstedeværelse i området. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslaget.


Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til miljørapportens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.


Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.


Hvem er klageinstans?

Planklagenævnet.


Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.

Hvis du er fritaget fra at bruge Digital Post, er du også fritaget fra at anvende Klageportalen. I givet fald skal du sende din klage som et brev til Planafdelingen, By- og Fællesforvaltningen,
Nytorv 11, 6000 Kolding eller som mail til plan@kolding.dk.


Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planen kan først ske, når høringsperioden er afsluttet og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.


Hvad er lovgrundlaget?

Planloven om miljøvurderingsloven.


Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.


Søgsmålsfrist:

Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje