Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Nr. Bjertvej 191, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af tre bygninger på Nr. Bjertvej 191, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til en fritliggende udestue, et skur og en overdækning på ejendommen matr.nr. 20e Eltang By, Eltang beliggende Nr. Bjertvej 191, 6000 Kolding, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 15. november 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 13. december 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje