Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Udlejningstilladelse på Gl. Ålbo Camping

Landzonesager Tilbage

Udlejningstilladelse, herunder tilladelse til vinteropbevaring og vintercampering - Gl. Ålbo Camping

Tilbage

Afgørelse
Der meddeles hermed tilladelse til erhvervsmæssig udlejning til Gl. Ålbo Camping på matr.nr. 90a, Sdr. 
Stenderup By, Sdr. Stenderup. 
Tilladelsen er personlig og gives til Christina og Martin Højriis Pedersen, Gl. Ålbovej 30, 6092 Sdr. Stenderup, pr. 20. februar 2024.
Tilladelsen gives efter lov om sommerhuse og campering m.v. § 2, jf. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser nr. 319 af 28.03.2019 
(campingreglementet).

Tilladelsen gælder for op til maksimalt 112 campingenheder, heraf 14 hytter og 3 egne glampingtelte til udlejning, i perioden 1. marts-31. oktober med følgende vilkår:
• Mindst 25 % af enhederne (svarende til mindst 28 enheder) skal reserveres for camping af ikke over 4 ugers varighed (korttidscampering) i perioden 20. juni-10. august. 
• Glampingteltene må kun placeres på areal vist i kortbilag 2, side 6.
• Opstilles der i sæsonen ikke glampingtelte, skal eventuelle faste bunde/terrasser fjernes, og arealet kan bruges til almindelige enhedspladser.
Der meddeles samtidig tilladelse til:
• 14 campinghytter helårligt, jf. bekendtgørelsens § 11. 
• Vinteropbevaring, med op til 53 enheder, jf. bekendtgørelsens § 10, på et nærmere afgrænset areal, se kortbilag 1, side 5, blå markering.
− De vinteropbevarede enheder skal opstilles samlet i rækker og på en sådan måde, at der ikke umiddelbart foreligger mulighed for benyttelse i opbevaringsperioden (1. november-28. februar), jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 7.
− Opsatte glampingtelte inkl. faste bunde/terrasser må forblive på areal vist på kortbilag 2, side 6, uden for sæson, men må ikke bruges til nogen form for ophold.
• Vintercampering, jf. bekendtgørelsens § 10, på et nærmere afgrænset areal, se kortbilag 1, side 5.
− Ved vintercampering forstås kortvarige ophold af 15-20 dages varighed, weekender m.v. i perioden 1. november-28. februar.
− Ved vintercampering skal pladsen være under opsyn, og fællesfaciliteterne skal være åbne og opvarmede. Affald skal håndteres forskriftsmæssigt.
− I området markeret med rødt på kortbilag 1, side 5, må der ikke vintercamperes.

Campingpladsen skal i øvrigt drives og benyttes i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i campingreglementet, herunder kap. 3-7, samt bestemmelserne i fredningskendelsen af 10. juni 1974 om 
fredning af arealer ved Stenderup Hage. 
Ønskes der senere ændringer i udlejningstilladelsen, skal der søges om det ud fra de på den tid gældende regler, herunder fredningskendelsen.
Tilladelsen erstatter pr. 20. februar 2024 tidligere tilladelse gældende pr. 1. maj 2021.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse. Klageberettiget er ansøger, offentlige myndigheder og enhver, som har en individuel væsentlig interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt. Se vedlagte klagevejledning. Indkommer der klager, vil ansøger blive underrettet herom umiddelbart efter klagefristens udløb. 
Tilladelsen offentliggøres på www.kolding.dk den 20. februar 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje